English | Česky 
MarekMatoušLukáš 
Ř 1,1 1,1a Počátek evangelia
1,1a Kniha původu
Mk 14,61b    Ř 1,1.4 1,1b 1,1b 22,67aJežíše Krista
Ř 1,3-4 [1,1] 26,63e 22,70aSyna Božího
Ř 1,3 10,47b-48 1,1c 18,38-39syna Davidova
Gn 22,18  26,4  28,14    Ga 3,16 1,1d syna Abrahamova
1,2-6a 3,31b-34a Abraham … David
3,34b-38 ... Adam
Jr 22,24  22,30 1,6b-11 Šalomoun … Jechoniáš
Ag 2,23 1,12 3,27b Salatiel, Zorobabel
3,27c-31a Neri … Natham
1,13-15a Abiud … Eleazar
1,15b 3,24a Mattan (Mt) / Mathat (Lk)
3,24b-27a Levi … Resa
Gn 46,19  49,22-26    Ž 118,22-23    Iz 28,16    Za 3,8-10 1,15c-16 3,23b Jákob pak měl syna Josefa (Mt) / Josef byl synem Heliho (Lk)
Gn 31,41  46,22    Ex 12,6    Nu 29,13    Est 9,17    Ez 43,17    Ga 2,1    2K 12,2 1,17 Pokolení bylo čtrnáct
Ga 4,4 1,18-20 1,34-35a Maria počala
1,28 Buď zdráva
Lk 1,42 [1,28]požehnaná mezi ženami
1,29-30 Neboj se, Maria
<    Sd 13,5 1,21a 1,31 Porodí syna
«2    JosAs 21,3    4Q246 2,1 14,61c 26,63e 1,32a Bude nazván synem Nejvyššího
Ž 89,4-5  89,36-37    J 12,34a    4Q246 2,5.9 14,61b 26,63d 1,32b-33 Na věky bude kralovat
Gn 18,13-14    2Bár 54,2 10,27 19,26 1,36-37 U Boha není nic nemožného
1,38 Staň se mi podle tvého slova
«  < <    Pís 6,9    Júd 13,18    2Bár 54,9-10 1,39-45 Setkání Marie a Alžběty
1S 2,1    Iz 61,10    Ž 22,24  103,1 1,46-47 Duše má velebí Pána
1S 1,11    Ž 22,25 1,48a Pohlédl na ponížení
Ž 22,26-32  126,2-3    Da 3,32-33    Júd 13,19    2Bár 54,10-11 1,48b-49 Všechna pokolení
Ž 22,26  103,17 1,50 Milosrdenství jeho
Ž 98,1 1,51a Svou paží učinil mocný skutek
Gn 11,4-8    1S 2,2-10    Ž 22,27  34,10-11 LXX  107,9    Sír 33,12  35,17-23    Júd 13,20    3Mak 2,3    1Hen 46,4-5 23,12 1,51b-53 Ponížené povýšil
Ž 98,3 1,54 Pamatoval na své milosrdenství
Gn 17,7    Mi 7,20    Jub 25,17    Ř 15,8 1,55 Jak slíbil našim otcům
1,56 Maria zůstala s Alžbětou
J 7,22a-b 1,57-65 Narození Jana Křtitele
<    Da 7,28 1,66 Uchovávali to v srdci
<    Ex 4,31 1,67-68 Bůh navštívil a vykoupil svůj lid
2S 22,3    Ž 18,3 1,69-70 Vyzdvihl nám roh spásy
Ž 106,10 1,71 Zachránil nás od nepřátel
Mi 7,20 1,72a Prokázal milosrdenství našim otcům
Ex 2,24  6,5    Ez 16,60    Ž 106,45    NMojž 3,9 1,72b Rozpomenul se na svou svatou smlouvu
Gn 22,16-18    Ž 105,8-9    Mi 7,20    NMojž 3,9 1,73-75 Na přísahu
11,9-10 1,76 Půjdeš před Pánem
CD 14,19    1QH 4,14-15    11Q13 2,6    Sd 13,5 1,4d 1,21b 1,77 On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů
Mal 3,20 1,78 Výhonek z výsosti
Gn 15,8 1,18a Podle čeho to poznám?
Gn 18,11 1,18b Jsem stařec
Da 8,16  9,21 1,19 Já jsem Gabriel
Da 10,15    J 3,30 1,20-23 Oněmíš
Gn 30,23    Ex 23,24-26    Dt 7,11-14    Jb 15,34    1Hen 98,5 1,24-25 Zbavil mne mého pohanění
Lv 21,13-15    Iz 7,14 LXX    Ez 44,22    2K 11,2 1,22-23 1,26-27 Panna
1,24 Josef přijal svou manželku
J 7,22a-b 2,21a Obřízka
1,25 2,21b Dal mu jméno Ježíš
Lv 12,6 2,22 Když uplynuly dny jejich očišťování
Ex 13,2.12 2,23 Vše co je mužského rodu a otvírá život matky
Lv 12,8 2,24 Podle ustanovení zákona obětovali
« 1,1-4 Věnování Theofilovi
2,1 1,5a Za dnů krále Heroda
1Pa 24,10-11 1,5b Zachariáš z oddílu Abiova
Ex 6,23 1,5c Alžběta z dcer Áronových
Sd 13,2 1,6-10 Neměli děti
16,5b-c 1,11-12 Anděl stojící po pravé straně
Da 10,12 1,13a Tvá prosba byla vyslyšena
1,21a 1,13b-14 Alžběta ti porodí syna
11,11 1,15a Bude veliký
Lv 10,9    Nu 6,3    Ez 44,21    Sd 13,3-5 11,18 1,15b Víno nebude pít
Iz 52,9 2,25 Simeon očekával potěšení Izraele
9,1a 16,28 2,26 Neuzří smrti
Gn 46,30    Tób 11,9 2,27-30a Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka
«    Nu 24,17    Dt 32,43    Iz 9,1  11,10  42,6  49,6  52,10  60,1-3    Ž 117,1    Tób 13,13    1Hen 48,4    JosAs 14,1-2    1QM 1,8  11,6    Ř 15,10-12 13,10 2,2 2,30b-32 Viděli jsme na východě jeho hvězdu (Mt) / Světlo, jež bude zjevením národům (Lk)
Iz 8,14 2,33-35 On jest dán k pádu i k povstání
1Tm 5,5  5,9 2,36-37 Prorokyně Anna
Iz 52,9 2,38 Očekávali vykoupení Jeruzaléma
«2 2,3-5 2,1-6 Kde se má Mesiáš narodit?
«    Mi 5,1.3    2S 5,2 2,6 A ty Betléme
Sd 19,18    Iz 1,3 2,7 Položila jej do jeslí
2,7-8 Herodes tajně povolal mudrce
11,5 2,8-10a Zvěstuji vám dobrou zprávu
JosAs 14,1-2 2,9-10 2,10b-11 Zaradovali se velikou radostí
Iz 7,14 2,12 Toto vám bude znamením
<    Ž 103,20-21  148,1-2 11,10b 21,9c 2,13-14 Sláva na výsostech Bohu
Ž 72,10-11.15    Iz 60,5-6    Tób 13,13    1QM 12,14  19,6 2,11 2,15-18 Přišli a spatřili
<    Lk 1,66 2,19 Maria to vše uchovávala
2,12 2,20 Odcestovali
2,13-14 Uprchni do Egypta
Oz 11,1 2,15 Z Egypta jsem povolal svého syna
Ex 1,22  11,4-6    Jr 31,15    Da 2,12    NMojž 6,4-6 2,16-18 Herodes dal povraždit všecky chlapce
Ex 4,19 2,19-21 Zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život
Sd 13,5    Iz 11,1 2,22-23 2,39 Usadili se v městě zvaném Nazaret
1S 3,19 2,40 Milost Boží byla s ním
« « 2,41-51a Dvanáctiletý Ježíš v chrámě
Lk 2,19 2,51b Jeho matka uchovávala to vše
1S 2,26    Př 3,4 2,52 Byl milý Bohu i lidem
Za 3,8 14,61b 11,2-3 7,18-20 Jsi ten, který má přijít?
< < < <    Iz 29,18-19  35,5-6  61,1    4Q521 2.2    Mt 5,3 7,37 11,4-6 7,21-23 Chudým se zvěstuje evangelium
<3 11,32 11,7-10a 7,24-27a Na co jste se vyšli na poušť podívat?
Ř 1,2 1,2a 11,10b 7,27b Je psáno
«    Ex 23,20    Mal 3,1 1,2b 11,10c 7,27c Hle, já posílám posla před tvou tváří
<    Mt 5,19b 11,11 7,28 Nikdo větší než Jan Křtitel
Da 9,26 11,12 16,16a Království nebeské trpí násilí
Da 9,24 11,13 16,16b Neboť všichni prorokovali až po Jana
9,11-13 11,14 1,16-17On je Eliáš, který má přijít
4,9 11,15 8,8bKdo má uši
11,16-17 7,31-32 Toto pokolení je jako děti
< <2 1,6 11,18 7,33 Jan nejedl a nepil
Př 23,20  28,7 2,16 11,19a 7,34 Syn člověka jí a pije
11,19b 7,35 Moudrost je ospravedlněna
<6 11,20 Města nečinila pokání
Iz 23    Ez 27-28    Am 1,9-10 11,21a 10,13a Kdyby v Týru a Sidónu
Ez 3,5-6    Jon 3,5-9 11,21b 10,13b v žíni a popelu
Mt 10,15 11,22 10,14 Týru a Sidónu bude lehčeji
Iz 14,13-15 11,23a 10,15 Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe?
Ez 3,5-6    Mt 10,15 11,23b-24 10,12Zemi sodomské bude lehčeji
«  <    Gn 3,15    Iz 14,12    Ž 91,13    1Hen 86,1    Ř 16,20    Lk 9,1b-c 10,1b-d 10,17-19 I démoni se nám podrobují
Mt 7,22-23 10,28 10,20a Neradujte se z toho
Ex 32,32    Ž 69,29    Mal 3,16-17    Da 12,1    Jub 30,20-22  36,10    1Hen 81,1-2  103,2-4  104,1  108,3    Fp 4,3-4 5,12a 10,20b Vaše jména jsou zapsána v nebesích
«268 «268    Mt 6,9-10 11,25a 10,21a Otče
< <    Sír 3,19    1QS 11,5-10    1Hen 48,7    1K 1,17-29  2,1-9  3,18-20 10,14c-15 11,25b-26 10,21b Skryl před moudrými a rozumnými
« « « « « « « «  <    1Hen 105,2    1K 1,30-31  2,10-11  3,21-23 14,61c 11,27 10,22 Nikdo nezná Syna než Otec
« «  <    Jr 6,16  31,25    Sír 6,24-30  51,26-27    Ga 5,1    2K 10,1    Mt 21,5b 11,7 11,28-30 19,35Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte
«    Iz 40,3 LXX 1,3 3,3 3,4 Připravte cestu Páně
Iz 40,4-5 LXX 3,5-6 Každá propast bude zasypána
1,4a 3,1-2a 3,1-3a Objevil se Jan a hlásal
<6 <6 1,4b 3,3b křest
<    Dt 4,30    Iz 30,15  31,6    Ez 14,6  18,30  33,11    Oz 3,5  12,7    Za 1,3 1,4c 3,2b 3,3c pokání
< < < <    Jr 31,34    Da 9,24    Lk 4,19 1,4d 26,28c 3,3d na odpuštění hříchů
1,15c 3,2c neboť se přiblížilo království nebeské
«  <    2Kr 5,14 LXX    Iz 12,3    Ez 36,25-27    Za 13,1    1Hen 49,1 1,5a 3,5-6a 3,7a Všichni se dávali křtít
Ž 32,5    Př 28,13 1,5b 3,6b vyznávajíce své hříchy
Mt 16,6b-c 3,7a Mnoho farizeů a saduceů
«  < <    Gn 3,15 3,7b 3,7b Plemeno zmijí
<    1Te 1,10 3,7c 3,7c Kdo vám ukázal, že můžete utéci?
«4  < < <2    Ř 1,13  7,4 11,12b-13b 3,8 3,8a Neste ovoce pokání
«  <    Ga 3,6-18  3,29    Ř 4,1-18  9,6-8 3,9 3,8b Děti Abrahámovy z tohoto kamení
<2    Ř 11,16-18 11,20c 3,10a 3,9a Sekera už je na kořeni
« «2  <2    Jr 44,11    Iz 48,17-19    Da 2,40 LXX    Ř 11,21-22 11,14a 3,10b 3,9b Každý strom, který nenese dobré ovoce
9,43b 3,10c 3,9c Do ohně
« 10,17b 19,16 3,10 Co máme dělat?
<    2Kr 1,8    Za 13,4 1,6 3,4 Byl oděn velbloudí srstí
6,9b 10,10d 3,11a Kdo má dvoje oblečení
21,32 3,12-14 Přišli i celníci
« 3,15 Lidé byli plni očekávání
« « «  <    CD 2,12    1Te 1,4-5    1K 6,11 1,7-8 3,11a 3,16a On vás bude křtít Duchem svatým
SJV 13-14a 9,49 3,11b 3,16b a ohněm
«  <    Jr 15,7    Iz 27,11-12    2Te 1,6-8 9,43b 3,12 3,17 Plevy spálí
1,9a 3,13 Přišel Ježíš
« 3,14-15 Já bych měl být pokřtěn od tebe
1,5a 3,5-6a 3,21a Všechen lid se dával křtít
«4 1,9b 3,16a 3,21b Ježíš pokřtěn
3,21c Modlil se
«2    Ez 1,1    JosAs 14,3    2Bár 22,1 1,10a 3,16b 3,21d Nebesa rozevřená
«    Iz 11,2  42,1  61,1    ŽŠal 17,37    2Bár 22,1 1,10b 3,16c 3,22a Duch jako holubice
«2 «  <2    2Bár 22,1 1,11a 3,17a 3,22b Hlas z nebe
<    Ž 2,7    Iz 42,1    1Hen 46,3    Mk 14,61c 1,11b 3,17b 3,22c Ty jsi můj milovaný Syn
Gn 41,46    2S 5,4    Ez 1,1    CD 14,6-9    1QSa 1,13-14 3,23a Ježíšovi bylo asi 30 let
1,12 4,1a 4,1 Duch ho vyvedl na poušť
Gn 7,4  7,12    Ex 16,35  24,18  34,28    Nu 14,32-34    Dt 8,2  9,9-11  9,18    1Kr 19,8    Ez 4,6  29,11-12    Jon 3,4    ZjAbr 9,7  12,1-2 1,13a 4,2 4,2a Byl na poušti 40 dní
1,13b 4,1b 4,2b Satan ho pokoušel
< <    Mt 27,40c 4,3 4,3 Jsi-li Syn Boží
Dt 8,3 4,4a 4,4 Ne jenom chlebem,
Dt 8,3 4,4b [4,4]ale každým slovem
Mt 4,3 4,5-6a 4,9 Jsi-li Syn Boží
Ž 91,11-12 4,6b 4,10-11 Svým andělům dá příkaz
Dt 6,16    1K 10,9 4,7 4,12 Nebudeš pokoušet Boha
1Hen 87,3-4    2Bár 76,3-4 4,8-9a 4,5-6a Velmi vysoká hora
Da 4,14  4,22  4,29 4,6b Komu chci, tomu ji dám
4,9b-10a 4,7-8a Budeš-li se mi klanět
8,33d 4,10b [4,8]Jdi z cesty, satane
Dt 6,4.13    Da 14,25 4,10c 4,8b Bohu svému se budeš klanět
4,11a 4,13 V té chvíli ho ďábel opustil
Ž 72,9    Iz 11,6-8    Ez 34,25    Sír 47,2-3 1,13c Byl mezi dravou zvěří
1QSa 2,8-9    1QM 7,6  12,7-9    11QSM 1.2,13-15 1,13d 4,11b Andělé ho obsluhovali
«2 «2 1,14a 4,12a 3,20Jan uvězněn
« 1,14b 4,12b 4,14a Ježíš přišel do Galileje
1,28 9,26 4,14b Pověst po celém okolí
1,39 4,23 4,15 Učil v synagógách
2,1 4,13a Usadil se v Kafarnaum
Iz 8,23 4,13b-15 Země Zabulón a Neftalí
«    Iz 9,1 4,16 1,79a Aby zazářil těm, kdo jsou ve tmě
Iz 9,2-6 1,79b a uvedl naše kroky na cestu pokoje
1,80 Žil na poušti
11Q13 2,15-19 1,14c-15a 4,17a 4,15Kázal Boží evangelium
«  <    Ex 23,10-11    Lv 25    Dt 15,1-2    Neh 10,32    Ž 146,7-8    Iz 42,6-7  61,1-2    Da 9,24-25    4Q521 2.2,1-8    11Q13 2,2-6  2,18-20    Ga 4,4    Ef 1,10 1,15b 4,17-21 Naplnil se čas
< < <    2Mak 2,17-18 1,15c 4,17b Přiblížilo se království Boží
<    Mk 1,4c 1,15d [4,17]Čiňte pokání
1,15e Věřte evangeliu
« «  < < < <    Mk 5,37 1,16-20 4,18-22 5,10-11 První učedníci
« «3  <12 1,21a 8,5a 4,31a Přišli do Kafarnaum
1,21b 4,31b Šel do synagógy
« 1,22 7,28b-29 4,32 Učil jako ten, kdo má moc
« «  < < <    1Kr 17,18 1,23-27 8,29 4,33-36 Uzdravení posedlého
< < 1,28 4,24a 4,37 Pověst po celém okolí
1,32c-34a 4,24b 4,40b-cPřinášeli všechny nemocné
«  < < 1,29-31 8,14-15 4,38-39 Uzdravení Šimonovy tchyně
1,32a 8,16a Nastal večer
1,32b 4,40a Zapadalo slunce
<3 < 1,32c 8,16b 4,40b Přinášeli nemocné a posedlé
1,33 8,34a 8,39Celé město
1,34a 8,16c 4,40c-41a Uzdravil a vyhnal
Iz 53,4 8,17 Naše slabosti
< 1,34b 4,41c Démoni ho znali
[1,34] 26,63d 4,41d že je Mesiáš
<2 1,35a 14,23c 4,42a Odešel na pusté místo
1,35b 14,23c 5,16b a tam se modlil
1,36-38 4,42b-43 Pojďme do sousedních městeček
«  < < < 1,39 4,23 4,44a Kázal v synagógách
Mt 4,25 9,14-15 8,1 9,37Velké zástupy
«  < < <3 <    Lv 14,2-32 1,40-44 8,2-4 5,12-14 Uzdravení malomocného
1,43-44 9,30b 5,14Ne aby se to někdo dověděl!
1,45a 9,31 5,15 On však rozhlašoval
1,45b Ježíš už nemohl veřejně vejít do města
1,45c 5,16a Zůstával venku na opuštěných místech
Mt 12,22-23 9,32-33a 11,14 Uzdravení posedlého němého
« 2,12c 9,33b 5,26cNěco takového nebylo nikdy vídáno
Mt 12,24b 9,34a Farizeové
3,22b 9,34b 11,15bVe jménu knížete démonů vyhání
Mt 4,23 6,6c 9,35 4,15Ježíš obcházel všechna města i vesnice
< < < 2,1 9,1c Vrátil se do Kafarnaum
2,2 5,17a Sešlo se mnoho lidí
5,30a 5,17b Moc Páně byla s ním
2,3 9,2a 5,18 Přinesli ochrnutého
2,4 5,19 Spustili jej střechou
< < 2,5a 9,2b 5,20a Když Ježíš viděl jejich víru, řekl
«  <    Ž 103,3    Iz 43,25-26    Mk 1,4d 2,5b-7 9,2d-3 5,20b-21 Odpouštějí se ti hříchy
«  < < < < < 2,8 9,4 5,22 Poznal o čem přemýšlejí
« «  < <    J 5,11-12a 2,9-12a 9,5-7 5,23-25 Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!
< < 2,12b 9,8a 5,26a Všichni žasli
2,12b 9,8a 5,26b Zmocnila se jich bázeň
< 2,12c 9,8b 5,26c a chválili Boha
« 2,10 9,8c 5,24že dal takovou moc lidem
< 2,13 Učil
< × <4 <2 × <4 2,14-15 9,9-10 5,27-29 Povolání celníka Leviho (Mk Lk) / Matouše (Mt)
«  < <    Sír 9,16    CD 5,14-15 2,16-17a 9,11-12 5,30-31 Jak to, že jí s celníky?
<    Oz 6,6 12,33 9,13a Milosrdenství chci, a ne oběť
«  <    MMen 8    1Tm 1,15 2,17b 9,13b 5,32 Nepřišel jsem povolat spravedlivé
« «  < < <    SJV 7 2,18-22 9,14-17a 5,33-37 Spor o půst
[2,22] 9,17b 5,38 Nové víno do nových měchů
< 9,17c [5,38]Obojí zůstane zachováno
5,39 Kdo se napije starého, nechce nové
<2    Dt 23,26 2,23 12,1 6,1 Začali mnout zrní z klasů
«    Ex 20,10    Dt 5,14 2,24 12,2 6,2 Jak to, že dělají, co se nesmí!
Lv 22,10  24,5-9    1S 21,2-7 2,25-26 12,3-4 6,3-4 Nikdy jste nečetli, co udělal David?
«    Lv 24,8    Nu 28,9-10    1Pa 9,32 12,5 Kněží službou v chrámě porušují sobotu
< 12,6 Víc než chrám
«    Mt 9,13a 12,33 12,7 Milosrdenství chci, a ne oběť
Ex 23,12    Dt 5,14    2Mak 5,19 2,27 Sobota je učiněna pro člověka
2,28 12,8 6,5 Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou
1K 8,7    Ř 14,5  14,22-23 [6,5]Víš-li, co činíš, jsi blahoslavený
< < 3,1 12,9-10a 6,6 Člověk s odumřelou rukou
«5  < 3,2a 6,7a Pozorně ho sledovali
«4 3,2b 12,10b 6,7b aby ho obžalovali
« 2,8 12,25a 6,8a Znal jejich myšlenky
< 3,3 6,8b Vstaň a pojď doprostřed!
< < 3,4a 12,10c 6,9 Je dovoleno v sobotu jednat dobře?
Lk 11,37 14,1a Vešel do domu jednoho z předních farizeů
3,2a 14,1b Pozorně ho sledovali
3,1 12,10a 14,2 Člověk stižený vodnatelností
« 3,4a 12,10c 14,3 Je dovoleno v sobotu uzdravovat?
3,4b 14,4a Oni mlčeli
3,5c 12,13 14,4b Uzdravil jej
< <    2S 12,3    CD 11,13-14 12,11 14,5 Ovce v sobotu do jámy
3,1 12,9-10a 13,10-11a Žena stižena nemocí
«    Lk 13,4 5,25 9,20a 13,11b už 18 let
Ž 146,8    4Q521 2.2,8 13,11c Byla sehnutá
3,3 13,12a Zavolal ji
3,5c 12,13 13,12b-13 Jsi zproštěna své nemoci
« «    Ex 20,9-10  23,12  31,15  34,21  35,2    Lv 23,3    Dt 5,13-14 3,4a 12,10c 13,14 Je šest dní
12,11 13,15 Vola nebo osla
<    Mt 10,31 12,12 13,16 Oč je člověk cennější!
13,17 Jeho protivníci byli zahanbeni
3,5a 6,10a Rozhlédl se po nich
3,5b s hněvem
< < 3,5c 12,13 6,10b Uzdraven v sobotu
6,11a Zmocnila se jich zlost
«3 3,6a 12,14a Farizeové vyšli
Mk 8,15c 3,6b 22,16as herodiány
Ex 31,14-15  35,2    Nu 15,32-36    Dt 13,2-6    Jub 2,25-27 3,6c 12,14b 6,11b jak ho zahubit
<4 <8 3,7a 12,15a 6,17a Ježíš odešel
3,7b 12,15b Mnozí šli za ním
< < 3,7b-8 4,25 6,17b-18a Množství lidí
3,9 13,1-2 5,1-3Loď
3,10a 12,15c 6,18c-19a Uzdravil mnohé (Mk) / všechny (Mt Lk)
3,10b 14,36 6,19b Tlačili se k němu
5,30a 6,19c Vycházela od něho moc
<2 3,11a 6,18b Nečistí duchové
Mk 1,24  14,61c 3,11b 8,29a 4,41b Ty jsi Syn Boží!
Mk 1,34b 3,12 12,16 4,41cNakazoval, aby ho neprozrazovali
Iz 42,1-4    Ř 15,12 1,11b 12,17-21 3,22cNalomenou třtinu nedolomí
< <2 <    Ex 19,3    > 3,13a 5,1a 6,12a Vystoupil na horu
3,13b 5,1b 6,13aPřistoupili k němu jeho učedníci
5,2 6,20a Učil je
< < <    Iz 57,15  61,1  66,2    1QH 6,3-4  23,14    1QM 13,12-14  14,7    4Q434 1.1,3-4    4Q521 2.2    1K 1,26-28    2K 6,10    Jk 2,5 10,14c 5,3 6,20b Blaze chudým
«  <    Ž 34,19  126,5-6    Jr 31,25    Iz 61,2-3    1QH 23,15    11Q13 2,18-20 5,4 6,21a Blaze těm, kdo pláčou
Ž 37,7-9  37,11    Iz 57,13    Sír 10,14    1QS 4,3    Did 3,7 5,5 Blaze tichým
«  <    Am 8,11    Iz 55,1-5    1QS 2,14    1QH 12,11    Lk 18,7b-8    1QS 4,3    1Hen 61,11    Did 3,8 5,6 6,21b Blaze těm, kdo žízní po spravedlnosti
Př 19,17    Sír 35,19    1QS 4,3    1Hen 61,11    Did 3,8 5,7 Blaze milosrdným
Ex 19,21  24,9-11    Ž 24,3-4    Iz 33,14-17    1Hen 61,11    Did 3,8 5,8 Blaze těm, kdo mají čisté srdce
<    Ž 34,15    1Hen 61,11    Did 3,8 5,9 Blaze těm, kdo působí pokoj
1P 2,19-21  3,14 5,10 Blaze těm, kdo jsou pronásledováni
«  < <2 <    Mdr 2,16.19.22    2Mak 7,14    1Hen 108,7-10    Fp 1,29    1P 1,4-7  4,12-14    1Te 2,14 5,11-12a 6,22-23a Blaze vám, když vás budou tupit
<    1Te 2,15 5,12b 6,23b Stejně pronásledovali i proroky
<693    1Hen 94,8    Jk 5,1 5,3 6,24a Běda vám bohatým
5,6 6,25a Běda vám, kdo jste nyní nasyceni
Jk 4,9 5,4 6,25b Běda, kdo se nyní smějete
«    Jr 5,31    Ga 1,10 5,11-12 6,26 Běda, když vás budou všichni lidé chválit
«  <    Joz 3,12  4,2.4 3,13b-14a 10,1a 6,13a Ustanovil jich dvanáct
[3,14] 6,13bkteré nazval také apoštoly
3,14b aby byli s ním, aby je posílal kázat
3,15 10,1c 9,1ba aby měli moc vyhánět démony
Mk 6,13c    Mt 4,23 [3,15] 10,1d 9,1c a uzdravovali každou nemoc
[3,16] 10,2a Jména těch dvanácti
< < 6,30a 10,2b 6,13b apoštolů
< 3,16 10,2c 6,14a Šimon, kterému dal jméno Petr
Mk 5,37 3,17a 10,2d 6,14b Jakub Zebedeův a jeho bratr Jan
3,17b 9,54Synové hromu
3,18a 10,2e 6,14c Ondřej
1,16 10,2f 6,14d jeho bratr
3,18b 10,3a 6,14e-15a Filip, Bartoloměj, Matouš
Mt 9,9 10,3b celník
3,18c 10,3c 6,15b Tomáš, Jakub Alfeův
3,18d 10,3d Tadeáš
3,18e 10,4a 6,15c Šimon Horlivec
«    Ju 1 6,3b 13,55b 6,16a Juda Jakubův
3,19 10,4b 6,16b Juda Iškariotský
< 3,20 Nemohli ani chleba pojíst
<2 9,17-27 12,22 11,14Uzdravení posedlého, který byl slepý a němý
10,47b-48 12,23 18,38-39Není to Syn Davidův?
3,21a 12,24a Když to uslyšeli
« «5 3,21b Přišli příbuzní, aby se ho zmocnili
<    Dt 17,8-13 3,22a 15,1Zákoníci, kteří přišli z Jeruzaléma
< 12,24b Farizeové
11,15a Někteří
< < 3,22b 12,24c 11,15b Ve jménu knížete démonů vyhání
«  <    Mt 9,4 2,8 12,25a 11,17a Znal jejich myšlenky
« 3,23-26 12,25b-26 11,17b-18 Jak může satan vyhánět satana?
12,27-28 11,19-20 Ve jménu koho vyhánějí vaši žáci?
Iz 49,24-25    ŽŠal 5,3 3,27 12,29 11,21-22a Což může někdo vejít do domu silného muže?
Iz 53,12 11,22b Kořist rozdělí
« 9,38-40 12,30 11,23 Kdo není se mnou, je proti mně
Sír 5,6    Mk 1,4d 3,28 12,31a Všecko bude odpuštěno
3,29 12,31b 12,10b-cRouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno
12,32a 12,10a Slovo proti Synu člověka bude odpuštěno
<2    ŽŠal 17,37 3,29a 12,32b 12,10b Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému,
Jub 33,13 3,29b 12,32c 12,10c nemá odpuštění na věky
« 3,30 To pravil, protože řekli: „Má nečistého ducha“
Mt 7,17  3,8 12,33a 6,43Dobrý strom, i jeho ovoce dobré
Sír 27,6    Mt 7,16-20  3,8 12,33b 6,44a Strom se pozná podle ovoce
«    Mt 3,7b 12,34a 3,7bPlemeno zmijí
«    Sír 27,6    Mt 15,18-19 12,34b 6,45a Čím srdce přetéká, to ústa mluví
Mt 13,52b 12,35 6,45b Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré
1Hen 49,3  62,3  67,9 12,36 Z každého planého slova budou lidé skládat účty
Sír 27,4-7 12,37 Podle svých slov budeš ospravedlněn
«    Mt 16,1 8,11 12,38 11,16Chceme od tebe vidět znamení
Mt 16,2a 12,39a On jim však odpověděl:
Mt 16,4a    > 8,38b 12,39b 11,29a Pokolení zlé a cizoložné
Mt 16,4b 8,12c 12,39c 11,29b Znamení mu nebude dáno
Mt 16,4c 12,39d 11,29c Znamení proroka Jonáše
12,40a 11,30a Jako byl Jonáš
Jon 2,1 12,40b Tři dny v břiše
Nu 14,34    Ez 4,6-7    Jon 3,4    4Q169 3-4.3,4-8 11,30b Znamení pro Ninivské
< <    Jon 3,4-5    1Kr 10,1    2Pa 9,1    Mt 11,20-24  12,6 12,41-42 11,31-32 Mužové z Ninive, královna jihu
«  < 12,43-45a 11,24-26 Nečistý duch se vrací
12,45b 11,29aTak bude i s tímto zlým pokolením
12,46a 11,27a Ještě když mluvil
<    Lk 1,45  8,19-21 3,31-35 12,46b-50 11,27b-28 Blaze té, která tě zrodila!
« «2  <7 3,31a 12,46b 8,19a Přišla jeho matka a jeho bratři
3,31b 12,46c Dali ho zavolat
3,32a 8,19b Kolem něho seděl zástup
3,32b [12,47] 8,20 Hledají tě
«3  <3 3,33-34 12,48-49 8,21a Má matka a moji bratři
7,24 8,21b Kdo slyší Boží slovo
< 3,35 12,50 8,21c Kdo činí Boží vůli
«  <    Mk 3,7-9 4,1 13,1-2 5,1-3 Vstoupil na loď a zástup byl na břehu
4,1 13,2 8,4a Veliký zástup
4,2 13,3a 8,4b Učil je
Mk 4,9 4,3a 15,10 9,44Slyšte!
SJV 12 4,3b-8 13,3b-8 8,5-8a Podobenství o rozsévači
< < < <    SJV 4 4,9 13,9 8,8b Kdo má uši k slyšení
< 4,10 13,10 8,9 Ptali se ho, co znamenají podobenství (Mk Lk) / proč mluví v podobenstvích (Mt)
«2  <6    1Hen 46,3  62,7  68,1 4,11 13,11 8,10a Vám je dáno tajemství
<2 <    Iz 6,9-10    Jr 5,21    Ez 12,2 4,12a 13,13 8,10b Aby hledíce neviděli
Iz 6,10 4,12b 8,12bneobrátili se
«    Iz 6,9-10 LXX 13,14-15 Budete slyšet, a nepochopíte
ŽŠal 17,44  18,6 13,16-17 10,23-24 Blažené vaše oči
« 4,13 Jak budete chápat všechna ta podobenství?
13,18 Vy tedy slyšte
Jub 11,11 4,14-15 13,19 8,11-12a Přichází satan
«  <    Lk 7,50a 4,12 9,22d 8,12b aby neuvěřili a nebyli zachráněni
4,16-20a 13,20-23a 8,13-15 Nesou úrodu
4,20b 13,23b jedno třicet, jedno šedesát a jedno sto
SJV 2a 4,21a 5,15b 8,16a Přichází snad lampa
SJV 2b 5,15a 8,16b když rozsvítí
SJV 2d 8,16c nepřikrývá
SJV 2c 4,21b 5,15c 8,16d pod nádobu
SJV 2d 4,21c 8,16e pod postel
SJV 2e 4,21d 5,15d 8,16f na svícen
SJV 2f 5,15e 8,16g viděli světlo
<    SJV 3 4,22 10,26b 8,17 Nic není skryté
<    SJV 4 4,23 Má-li kdo uši k slyšení
SJV 5 4,24a 8,18a Jak slyšíte
SJV 6a 4,24b 7,2b 6,38bMěrou, jakou měříte
<2    SJV 6b 4,24c 13,12a Bude vám přidáno
SJV 7 4,25 13,12b 8,18b Kdo má, tomu bude dáno
<5 <6 <6    SJV 16a 4,26 13,24 13,19Člověk hodí semeno na zem
SJV 16b 4,27a 13,25 V noci spí
SJV 16c 4,27b-28 13,26a 13,19Semeno roste, on neví jak
13,26b-29 Ukázal se i plevel
SJV 16d 4,29 13,30a Posílá srp
«  <    Jl 4,13    Mt 3,12 13,30b 3,17Seberte plevel k spálení
Ez 17,23  31,6    Da 4,8-9    Jub 16,26  21,24    1QH 14,14-17  16,5-9    1Hen 10,16  93,2-10    SJV 17 4,30-32 13,31-32 13,18-19Podobenství o hořčičném zrnu
SJV 18 13,33 13,20-21Podobenství o kvasu
«3 4,33-34a 13,34 Mluvil v podobenstvích
Ž 78,2    1Hen 46,3    Ř 16,25 4,22 13,35 Otevřu v podobenstvích ústa svá
4,34b 13,36-52V soukromí všecko vykládal
< <7 4,35 8,18a 8,22a Přeplavme se na druhou stranu!
4,36a 8,18b Opustili zástup
<2 8,19a Jeden zákoník
2Hen 11    SJV 21 5,17-19 8,19b-20 9,57-58 Lišky mají doupata
1,20 8,21-22 9,59-60 Dovol mi napřed pochovat svého otce
1Kr 19,19-20 13,16 9,61-62 Dovol mi napřed rozloučit se
< < < < <    Jon 1,4-6    Ž 65,8  89,10  107,28-29 4,36b-41 8,23-27 8,22b-25 Utišení bouře
< < 5,1-3a 8,28a 8,26-27 Posedlý v Gerase
5,3b-5 8,28b 8,29b Nikdo ho nedokázal spoutat
<    Mk 1,24  3,11    >3 5,6-7a 8,29a 8,28a Co je ti po mně?
<    1Kr 22,16    2Pa 18,15    Neh 13,25 5,7b 26,63bZapřísahám tě při Bohu
5,7c 8,29b 8,28b Netrap mě!
5,8 8,29a Vyjdi z toho člověka!
5,9 8,30 Jaké je tvé jméno?
<    > 5,10-15a 8,30-34a 8,31-35a Pošli nás do těch vepřů!
< 5,15b-16 8,35b-36 Ti, kteří to viděli, vyprávěli
<4 5,17 8,34b 8,37a Prosili ho, aby odešel
5,15b 8,37b Veliká bázeň
5,18a 9,1a 8,37c Když vstupoval na loď
«    Ž 126,2 5,18b-20 8,19b-20 8,38-39 Prosil ho, aby směl být s ním
< 5,21a 9,1b 8,40a Ježíš se přeplavil opět na druhou stranu
<37 5,21b 8,40b Velký zástup
«3 «3  <4 5,22-23a 9,18a 8,41-42a Jairova dcera
<    Lk 7,12 8,42b jediná
5,23b 9,18b 8,42d umírá (Mk Lk) / právě skonala (Mt)
5,24 9,19 8,42e Zástup se tlačil na Ježíše (Mk Lk) / Ježíš šel se svými učedníky (Mt)
< <    Lv 15,25 5,25 9,20a 8,43a Žena trpící krvácením
5,26a [8,43]Vynaložila všecko, co měla
5,26b 8,43b Nic nepomohlo
5,27a Když se doslechla o Ježíšovi,
<6 5,27b 9,20b 8,44a přišla zezadu a dotkla se
6,56 9,20c 8,44b třásní
5,27c 9,20d 8,44c jeho šatu
5,28 9,21 Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!
5,29a 8,44d Přestalo jí krvácení
5,29b Ucítila, že je vyléčena
< < 5,30a 8,46b Ježíš rozpoznal tu moc, která z něho vyšla
5,30b 9,22a otočil se
5,30c 8,45a Kdo se to dotkl mého šatu?
8,45b Všichni zapírali
< 5,31a 8,45c Jeho učedníci (Mk) / Petr (Lk)
5,31a [8,45a]a ti, kteří byli s ním
5,31b 8,45d Vidíš, jak se na tebe zástup tlačí
5,31c [8,45b]a říkáš: „Kdo se mne dotkl?“
8,46a Někdo se mne dotkl
5,32 Ježíš se rozhlížel
5,33 8,47 Ta žena pověděla celou pravdu
Mt 9,2b 9,22b Když ji spatřil
Mt 9,2c 10,49b 9,22c [8,48]Buď dobré mysli
< < <2 5,34a 9,22d 8,48a Tvá víra tě zachránila
<    1S 1,17 5,34b 8,48b Jdi v pokoji
5,34c Buď uzdravená ze svého trápení
<    Mt 8,13b 9,22e Od té hodiny zachráněna
« 5,35-36 8,49-50 Tvá dcera zemřela
< < <    1QS 8,1    Gabr 70  75    Ga 2,9 5,37 17,1a 8,51 Nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a Jana
« «    2Kr 4,31-35    Mk 1,31  2,9-12a 5,38-42a 9,23-25 8,52-55a Děvče vstalo
Mk 5,25 5,42b 8,42c Bylo jí dvanáct let
Mk 2,12b 5,42c 8,56a Zmocnil se jich úžas
<    Mk 1,44 5,43a 8,56b Přísně jim nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět
5,43b 8,55b Řekl, aby jí dali najíst
« «  < <    1Kr 17,10-24    Sír 48,4-5 5,21b-42 11,5 7,11-16a Mrtvý se posadil
« 8,28 16,14 7,16b Veliký prorok povstal
Lk 1,68 7,16c Bůh navštívil svůj lid
< 1,28 9,26 7,17 Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině
6,1-2a 13,53-54a 4,16 Šel do svého domova
« «2 «    Sír 38,24-39,11 6,2b-3a 13,54b-55a 4,22 Což to není ten tesař (Mk) / syn tesaře (Mt) / syn Josefův (Lk)
< < 6,3b 13,55b-57a syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův, Judův a Šimonův?
4,23a Lékaři, uzdrav sám sebe!
1,21-34a 4,23b O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum, učiň i zde
« 6,4a 13,57b 4,24 Prorok není beze cti, leda ve své vlasti
« 6,4b u svých příbuzných
6,4c 13,57c ve svém domě
1Kr 17,1.8-16  18,1    Da 7,25  8,14  9,27  12,7  12,11    Jk 5,17    Zj 11,2-3  11,9.11  12,6  12,14  13,5 12,41 4,25-26 Eliáš byl poslán jen do Sarepty
<    2Kr 5,1-14 12,42 4,27 Mnoho malomocných a jen syrský Náman
6,5-6a 13,58 Žádný mocný čin
« 4,28-30 Vyhnali ho
«3    Mk 2,1 5,21a 8,5a 7,1b Odešel do Kafarnaum
15,39 8,5b 7,2a Jeden setník
5,22-24 8,5c-7 7,2b-6a Můj sluha leží ochrnutý
7,26-29 8,8-9 7,6b-8 Řekni jen slovo
6,6b 8,10 7,9 Podivil se
Ž 107,3    Mal 1,11 [16,9Ac] 8,11a 13,29a Mnozí přijdou od východu i západu
< < 8,11b 13,29b a budou stolovat
<+ 8,11c 13,28a s Abrahamem, Izákem a Jákobem
< <    Jr 23,12    Jb 18,18    1Hen 10,4-6  46,6  63,6  88,1  94,9-10  103,7-8  108,14-15 8,12 13,28b Synové království budou vyvrženi ven do tmy
«  < < 7,29 8,13a Staň se ti, jak jsi uvěřil
«  < < 7,29 8,13b V tu hodinu uzdraven
< 6,6c 9,35 8,1a Obcházel pak okolní vesnice a učil
6,7a 10,5a 8,1b Dvanáct s ním
< < 6,7a 10,5a 9,1a Vyslání Dvanácti
Gn 46,27    Ex 1,5  15,27  24,1    Nu 11,16-17  33,9    Dt 10,22    Sd 8,30    Ez 8,11    Arst 39    1Hen 89,59 6,7a 10,5a 10,1a Vyslání ještě sedmdesáti jiných
6,7b 10,1b Dva a dva
«  < <    Jr 50,6 7,27 10,5b-6 Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského
Lk 1,17  9,52 10,1c Kam měl sám jít
<+ 6,7c 10,1b 9,1b Dával jim moc nad nečistými duchy
10,7-8a 9,2 Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat
6,8a 9,3a Nic si neberte
6,8b 10,10b 9,3b na cestu
6,8c 10,10e 9,3c jen hůl (Mk) / ani hůl (Mt Lk)
6,8d 9,3d ani chleba
< 6,8e 10,10a 9,3e ani mošnu
6,8e 10,10a 10,4b ani mošnu
2Kr 5,16    Iz 55,1-5 10,8d Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte
< 6,8f 10,9 9,3f ani měďáky (Mk) / ani stříbro (Lk)
< <+ 6,8f 10,9 10,4a ne zlato ani stříbro ani měďáky (Mt) / ne měšec (Lk)
6,9a 10,10c 10,4c jen v sandálech (Mk) / ani obuv (Mt Lk)
< 6,9b 10,10d 9,3g ne dvoje šaty
< 6,10 10,11 9,4 Když přijdete někam do domu, tam zůstávejte
Lv 19,13    Nu 18,31    Dt 24,14-15    Ga 6,6    1K 9,4-14    1Tm 5,17-18 6,10 10,10f-11 10,7-8a Hoden je dělník své mzdy
1K 10,27 10,8b Jezte, co vám předloží
2Kr 4,29 10,4d S nikým se na cestě nepozdravujte
«2 10,12 10,5a Když budete vcházet do domu, pozdravte jej
1S 25,6 [10,12] 10,5b Pokoj tomuto domu!
10,13 10,6 Budou-li toho hodni, ať na ně přijde váš pokoj
< 6,11 10,14 9,5 Setřeste prach
< 6,11 10,14 10,10-11a Setřeste prach
10,7 10,11b Přiblížilo se království Boží
< <    Gn 19,24-28    Iz 1,2-15    Pl 4,6    Ez 16,48    Ř 9,27-29    > [6,11] 10,15 10,12 Lehčeji bude zemi sodomské
Ž 44,23    Ř 8,36    Mt 7,15    Fp 2,15 10,16a 10,3 Ovce mezi vlky
1K 14,20    Ř 16,19    Fp 2,15 10,16b Hadi a holubice
<    Mk 1,15d 6,12 10,7 9,6a Volali k pokání
<2 <    Mt 4,17b 6,12 10,7 10,9a Kažte, že se přiblížilo království nebeské
6,13c 10,8a 10,9b Uzdravujte nemocné,
Mt 11,5 10,8b probouzejte mrtvé, očišťujte malomocné
6,13a 10,8c